• תנאים כלליים
א': פרטי החברה:
סאן וויז בע"מ, ח"פ 513974121,
שד' הנשיא 1, פרדסיה, 4281500,
טל': 09-8940955, פקס': 09-8942335,
דוא"ל:   contact@wanago.co.il
(להלן – "סאן וויז").
www.wanago.co.il  הוא אתר סחר תיירותי אינטרנטי של חברת "סאן וויז בע"מ". 

ב': ביצוע ההזמנות והטיפול בהן:  

1.1.         התנאים והגבלות האחריות המפורטים להלן, יחד עם פרטי ההזמנה, ישמשו כחוזה ההתקשרות בין המזמין לבין סאן וויז בע"מ, במסגרת ההזמנה.
 
1.2.         הוראות אלו תחולנה על המזמין, גם אם הזמנתו נעשתה באמצעות סוכן נסיעות, ועל סוכן הנסיעות  החובה להביאם במדויק לידיעתו, וליידע אותו כי אלו הם תנאי ההזמנה המחייבים. על סוכן הנסיעות להעביר מסמך זה במלואו אל הלקוח. 
 
1.3.         סאן וויז הנה מארגנת מוצרי תיירות וסוחרת סיטונאית וקמעונאית במוצרי תיירות שונים  (להלן – "השירותים השונים").
 
1.4.         סאן וויז אינה מספקת בפועל בעצמה אף אחד מן השירותים הכלולים בשירותים השונים, וכל השירותים המוצעים נרכשים מנותני שירותים שונים, כדוגמת: מובילים אוויריים, ספקי שירותי קרקע שונים, בתי מלון, חברות השכרת רכב וכיוצא באלו, המארגנים או מספקים בעצמם את השירותים (להלן – "הספקים השונים").
 
1.5.         סאן וויז מתחייבת כלפי המזמין לבצע את ההזמנה במיומנות, לפי פרטיה ולפי דרישות המזמין, למסור בדייקנות כל מידע שידוע לה או שהיה עליה לדעת אודות השירותים המוזמנים, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש.
 
1.6.         כל המידע הקשור בשירותים השונים המוצג למזמין, כדוגמת: מועדי טיסה, תיאור בית מלון וכיוצא באלו, נלקח במישרין מן הספקים השונים ובהסתמך עליהם. סאן וויז מתחייבת למסור ולהציג בפני המזמין כל מיצג או מידע מהותי ועדכני שבידיה כפי שהתקבל מן הספקים השונים, וכל מידע שידוע או אמור להיות ידוע לה אודות השירותים השונים. אולם, סאן וויז אינה יכולה להיות אחראית לנכונותו בפועל של המידע המתקבל מן הספקים השונים.
 
1.7.         סאן וויז לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות באספקת השירותים המוזמנים בפועל ושאינן בשליטתה, אם תחולנה במתן השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותן תקלות או שיבושים של ממש, לרבות לענין אי מילוין של בקשות מיוחדות של המזמין, אלא אם כן אירעה התקלה בשל מעשה או מחדל שלה.
 
1.8.         הזמנת חלק מן השירותים השונים כפופה לאישור הזמנתם בידי הספקים השונים, שאינו ידוע לסאן וויז בעת מועד ההזמנה, ואינו מובטח. הזמנת מוצר מן השירותים השונים שאינה מאושרת במועד ההזמנה, הנה בגדר "בקשה להזמנה" עד לאישורה בידי הספקים השונים. משך הזמן הדרוש לאישור הזמנה אינו תלוי בסאן וויז, למעט האמור בענין זה להלן.
 
1.9.         עד למועד אישור ההזמנה, תהיה סאן וויז, לפי דרישת הספקים השונים, רשאית לשנות את מחיר ההזמנה, ובמקרה כזה יהיה המזמין רשאי לבטל את הבקשה להזמנה ללא חיוב.
 
1.10.         מרגע הבקשה להזמנה תהא סאן וויז רשאית להבטיח את יכולת החיוב של כרטיס האשראי של המזמין, באמצעות הבטחת מסגרת אשראי בגובה עלות ההזמנה;
 
1.11.         במידה ולא ינתן אישור סופי לבקשה להזמנה, כולה או מקצתה, בתוך 72 שעות ממועד הבקשה להזמנה, רשאי המזמין לבטלה ללא חיוב. המזמין יהיה רשאי לוותר על זכותו לבטל את הבקשה להזמנה כאמור ולהמתין מרצונו לאישורה זמן ארוך יותר. במנין הזמן האמור, לא יבואו בחשבון ימי שבת, ובמקרה של בקשות להזמנות חו"ל גם ימי א', בהם לא ניתן לקבל אישורים מהספקים השונים.
 
1.12.         מובהר למזמין, כי שירותים שהוזמנו כמקשה אחת, יהיו כפופים לאישור כל מרכיבי החבילה כאחד, ולמזמין תהיה הזכות לבטל את ההזמנה ללא חיוב אם אושרו רק מקצתם. אולם, מספר שירותים נפרדים שהוזמנו יחדיו, גם אם במסגרת הזמנה אחת - יתכן וחלקם יאושרו וחלקם לא, וכל שירות שאושר כאמור יחייב את המזמין, גם אם לא אושרו שירותים אחרים בהזמנה.
 
1.13.         לדרישת סאן וויז, ימסור נוסע המזמין בהזמנה ישירה מסאן וויז הכוללת שירותים הניתנים בחו"ל,  פרטי התקשרות בטלפון  ו/או יהיה נגיש לקבלת דואר אלקטרוני לשם מסירת הודעות ומידע מהותי הקשור בהזמנה, אשר יהיו זמינים משך כל שהותו בחו"ל.
 
1.14.         על המזמין לבדוק את נכונות המידע המופיע במסמכי הנסיעה מיד עם קבלתם, לרבות פרטיו האישיים, מועדים וזהות נותני השירותים המוזמנים, ולוודא את התאמתם לפרטי ההזמנה. על המזמין לוודא כי בידיו כל מסמכי הנסיעה הנדרשים, כגון: כרטיסי טיסה, שובר מלון, שובר רכב שכור או פוליסת ביטוח.
 
1.15.         על המזמין להודיע לסאן וויז במהירות האפשרית על כל אי התאמה באספקת השירותים שהוזמנו, וזאת על מנת לאפשר לה לטפל בכל בעיה שכזו.
 
1.16.         נשים הרות בעלות משך הריון של 22 שבועות ומעלה במועד ההזמנה חייבות להביא לידיעת סאן וויז כי הנן הרות, קודם ביצוע ההזמנה, במקום המיועד לכך בטופס אישור ההזמנה. סאן וויז מתחייבת לשמור על פרטיות המזמינה, ובתוך כך שלא תמסור מידע כאמור שלא לצורך הטיפול בה, ובכל מקרה לא תמסור אותו למי שאינו קשור בשירותים המוזמנים.
 
1.17.         ביצוע הזמנה באתר מהווה אישור לחברת  לשלוח אליך מדי פעם מידע  בדואר רגיל או  בדואר אלקטרוני לרבות לצרכי שיווק ופרסום. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור בהתאם  לאמור במדיניות הפרטיות של חברת סאן וויז המופיעה באתר.  
 
1.18.         חברת  סאן וויז  פועלת בכל  האמצעים  המקובלים על מנת לשמור על פרטיות לקוחותיה אנו ממליצים לכם לעיין  במדיניות הפרטיות העדכנית של חברת סאן וויז המפורסמת באתר זה.
 
1.19.         המטה ללוחמה בטרור הפועל במסגרת המטה לביטחון לאומי הכפוף למשרד ראש הממשלה, מפרסם מעת לעת "אזהרות מסע" לישראלים הנוגעים ליעדים שונים בחו"ל. אזהרות אלו הנן בחזקת המלצה לישראלים שלא לבקר ביעדים הכלולים בהן. מומלץ לכל מזמין להתעדכן קודם נסיעתו אם קיימת "אזהרת מסע" ליעד אשר בנוגע אליו הנו מתכנן להזמין שירותים מסאן וויז, שכן לא תתקבל דרישה כלשהי לביטול הזמנה מקום בו "אזהרת המסע" פורסמה קודם להשלמת ההזמנה. "אזהרות המסע" מפורסמות באתר האינטרנט של המטה ללוחמה בטרור, בכתובת:
 למען הסר ספק יובהר במפורש, כי סאן וויז אינה מתחייבת לבטל הזמנה אם "אזהרת המסע" לאותו היעד פורסמה לאחר שההזמנה הושלמה.
 
ב': דרכונים ואשרות:
 
2.1.         כל המידע הנוגע לדרכונים ולצורך באשרות כניסה במסגרת תנאים אלו ובכל פרסום של השירותים השונים, מתייחס לבעלי דרכונים ישראליים בלבד.
 
2.2.         לפי הוראות הרשויות והמובילים האוויריים על כל נוסע, ללא יוצא מן הכלל, להתייצב לטיסת ההלוך כשבידיו דרכון תקף לשישה חודשים לפחות מיום החזרה המתוכנן לארץ.
 
2.3.         בהתאם להוראות החוק, על אזרח ישראלי, גם אם הוא בעל אזרחות זרה נוספת, להיכנס לישראל ולצאת ממנה באמצעות דרכונו הישראלי בלבד.
 
2.4.         על בעלי דרכונים זרים או אשרות נסיעה לפנות אל סאן וויז קודם לביצוע ההזמנה באמצעות טלפון או דוא"ל, על מנת לקבל הנחיות פרטניות מדויקות המתאימות לעניינם, בטרם הזמנת שירותים המחוייבים בדמי ביטול. לקוחות המזמינים באמצעות סוכני נסיעות יפנו לסוכן הנסיעות, לשם קבלת מידע זה.
 
2.5.         בהזמנות ישירות שלא באמצעות סוכן נסיעות של שירותים הנמכרים כחבילה אחת וטיולים מאורגנים, ככל שלא צוין בתנאי ההזמנה כי קיים צורך באשרת כניסה למדינת היעד - משמעות הדבר כי אין צורך בה.
 
2.6.         בכל מקרה אחר של הזמנת כרטיסי טיסה או שירותי קרקע שאינם במסגרת האמור לעיל, יתכן ועל המזמין להצטייד באשרת כניסה. על המזמין לברר את הצורך באשרת כניסה קודם לביצוע ההזמנה באמצעות פניה לסאן וויז. ניתן לברר זאת גם באמצעות שגרירות מדינת היעד בישראל, שאת פרטיה ניתן למצוא ב-
2.7.         כן מובהר במפורש, כי רשויות ההגירה בכל מדינה ומדינה שומרות לעצמן את הזכות לסרב לכניסתו של אדם אף אם הוא אוחז באשרת כניסה, וכי אשרות כניסה מקנות לעיתים את הזכות לכניסה חד פעמית בלבד, כך שבמקרה של צורך להיכנס מספר פעמים לאותה המדינה יש צורך להצטייד באשרת כניסה מתאימה, המאפשרת זאת.
 
ג': הזמנת מלונות:
 
3.1.         הוראות אלו תחולנה, בנוסף לכל הוראה אחרת, על הזמנת מלונות, גם אם הוזמנו במסגרת טיול מאורגן או במסגרת שירותים הנמכרים כחבילה אחת.
 
3.2.         הזמנת כל המלונות המוצעים הנה בגדר "בקשה בלבד", אלא אם צוין אחרת במפורש בפרטי ההזמנה, והזמנתן אינה מחייבת את סאן וויז בכל דרך שהיא עד לאישורה בידי הספקים השונים או בית המלון, לפי הענין.
 
3.3.         במידה ולא יתקבל אישור להזמנת המלון תעשה סאן וויז כמיטב יכולתה להציע למזמין חלופות אפשריות הניתנות לאישור, אם כי לא תמיד ניתן יהא להבטיח שהחלופות תהיינה שוות רמה בכל דבר וענין. המזמין יהיה רשאי לקבל את החלופה, או לבטל את ההזמנה ללא חיוב, לפי בחירתו, ומרגע שבחר לקבל את החלופה תחשב ההזמנה כמי שאושרה לכל דבר וענין.
 
3.4.         ההזמנה כוללת את שירותי המלון הנקובים בשובר המלון בלבד.
 
3.5.         בשובר המלון מצוין בסיס האירוח המוזמן. לנוחות המזמין, להלן פירוש הסימולים הנהוגים בענין זה:
3.5.1.         RO – לינה בלבד, ללא ארוחות כלל;
3.5.2.         BB -ארוחת בוקר קונטיננטאלית בלבד, שיתכן שתהיה בתצורת מזנון מרכזי (בופה);
3.5.3.         HB – ארוחת בוקר קונטיננטאלית וארוחה חמה נוספת, צהריים או ערב, לפי בחירת המלון.
3.5.4.         FB- 3 ארוחות ביום, בוקר, צהריים וערב.
3.5.5.         AI "הכול כלול"- 3 ארוחות ביום כמו FB, בתוספת מנות ביניים, שתייה קלה, ותוספות כגון חטיפים או קרטיבים, המשתנות כולן לפי בחירת המלון, וממלון אחד למשנהו.
 
3.6.         ההזמנה היא לחדר מסוים במלון מן הסוג המוזמן, ובהעדר ציון סוג – לחדר מדרגת האירוח הנמוכה ביותר במלון. השיבוץ לחדרים נעשה לפי שיקול דעתו של בית המלון, מבלי שלסאן וויז יכולת להשפיע על כך. לפיכך, לבד אם צוין במפורש אחרת בתנאי ההזמנה, סאן וויז אינה יכולה להתחייב לחדרים במיקום מסוים במלון, כגון: צד, אגף או קומה, או בסמיכות לחדרים אחרים, לרבות חדרים בעלי דלת מקשרת.
 
3.7.         סאן וויז מתחייבת להעביר כל בקשה של המזמין לספקי השירותים או לבתי המלון, לפי הענין, אולם אין היא מתחייבת בשום אופן שהוא כי הבקשה תתמלא, אלא אם הוגדרה היא מלכתחילה כבקשה מהותית של המזמין מחמת צרכים מיוחדים שלו וכתנאי להזמנה, ואושרה בידי ספקי השירותים או בית המלון, לפי הענין, ביחד עם אישור ההזמנה, ונרשמה במפורש במסמכיה.
 
3.8.         בתי המלון השונים נוהגים להשתמש במנגנון "רישום היתר" המוסדר בכללי התיירות הבינלאומיים, ולפיו לשמור לעצמם הזכות להעביר מזמינים שהזמנתם אושרה לבתי מלון אחרים אף ללא התראה מוקדמת וללא ידיעתה המוקדמת של סאן וויז, כל עוד בית המלון החילופי שווה דרגה ומצוי בקרבת מקום.
 
3.9.         דירוג בתי המלון המוצג בפני המזמין נעשה בהסתמך על הצהרתו של המלון, ובהתאם לתנאי הדירוג הנהוגים במדינה בו הוא מצוי, המשתנים ממדינה למדינה ואינם בהכרח זהים לרמת הדירוג המקובלת בישראל. יש מדינות שבהן נהוג לקיים את דרגות 5 כוכבים ו- DLX בנפרד, ובכל מקרה שכזה הכוונה היא שמלון המדורג DLX  יחשב כמי שבדרגה גבוהה יותר מ-5 כוכבים.
 
3.10.         שעת הכניסה לחדרים היא על פי רוב בשעה 15:00 ופינויים הוא בדרך כלל עד השעה 11:00 בלא תלות בשעות הטיסות.
 
3.11.         הגעה מתוכננת למלון לאחר השעה 18:00, למעט במסגרת שירותים הנמכרים כחבילה אחת וטיולים מאורגנים, מחויבת בהודעה מוקדמת לסאן וויז או למלון, ובמידה של אי מסירת הודעה כזו לא ניתן יהא להבטיח את זמינות החדרים המוזמנים.
 
3.12.         בתי מלון מסוימים מורכבים ממספר אגפים, לבד מהבנין המרכזי, שלעיתים מורכבים ממבנים נפרדים שהנם חלק בלתי נפרד מהמלון. סאן וויז אינה מתחייבת כי המזמין ישתכן בבנין המרכזי במלון, או בכל אגף מסוים בו.
 
3.13.         ברוב בתי המלון בחדרים זוגיים ישנן שתי מיטות נפרדות, ועל כן אין אפשרות להבטיח מיטה זוגית, אף אם נתבקשה מראש, שכן הדבר נתון לשיקול דעתו של בית המלון המוזמן, בזמן אמת.
 
3.14.         בהזמנת חדר לשלושה או יותר, בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטות נוספות לחדר זוגי רגיל, שהן בד"כ ספה נפתחת, מיטה מתקפלת או מיטות לילדים, שאינן זהות לשתי המיטות הראשונות בחדר. על פי רוב, חדר לשלושה או יותר אינו גדול יותר מחדר זוגי רגיל, ואולם חדר ליחיד קטן ממנו.
 
3.15.         האחריות על מתן השירות במלון ותקינות המתקנים בו, הנה באחריות בית המלון בלבד. סאן וויז אינה אחראית לכל תקלה שהיא באספקת השירותים במלון או בתקינות המתקנים בו, לרבות, הברכות, מערכת מיזוג האוויר ואופן הפעלתה והבריכות, אלא אם ידעה או היתה צריכה לדעת על כך מראש.
 
3.16.         בתי המלון השונים עורכים מעת לעת תיקונים ושיפוצים שונים, לרבות עבודות הנעשות תוך כדי הפעלה מלאה או חלקית של המלון, ולעיתים אף מתבצעות עבודות תחזוקה או בניה בסמוך להם, מחוץ לשטחם, לרבות עבודות ציבוריות המבוצעות בידי הרשויות המקומיות. סאן וויז אינה אחראית לכל מטרד שיגרם למזמין כתוצאה מעבודות אלו, אלא אם ידעה או היתה צריכה לדעת עליהן מלכתחילה.
 
3.17.         בבתי המלון השונים מוצעים לעיתים שירותים נוספים שאינם כלולים בהזמנה או בשירותים הניתנים למזמין במסגרת השהות במלון, כגון: ספא וסאונה, חדר כושר, ערוצי טלוויזיה בתשלום, שירות חדרים, חניה, שירותים עסקיים, השכרת מגרשי טניס וגולף וכדומה. שירותים אלו ניתנים על פי רוב בתשלום נוסף, אשר נעשה במישרין אל מול בית המלון.
 
3.18.         צריכת שירותים נוספים מהמלון היא התקשרות בין המזמין ובין המלון במשירין, ואינה חלק מעסקת ההזמנה. לפיכך, מומלץ למזמין לברר טרם שימוש בכל מתקן או שירות כאמור האם הנו מחויב בתשלום, ואת מחירו.
 
3.19.         סאן וויז מתחייבת לבקשת מזמין לברר את מחיר או זמינות שירות מסוים שמציע בית המלון במועד השהות המתוכנן בו, לפי היצע המשתנה מזמן לזמן לפי בחירת המלון ובהתאם לעונות השנה, אולם היא לא תהיה אחראית לאספקתו, למחירו ולזמינותו בפועל, אלא למסירת מידע מדויק מהמלון למזמין, התואם למידע שידעה סאן וויז או שהיה עליה לדעת.
 
3.20.         במדינות שונות נהוג להטיל מיסים ממשלתיים או מקומיים על צריכת שירותי מלון, שאינם קשורים בשום דרך לסאן וויז, אינם ניתנים לתשלום מראש ונגבים על ידי המלון עצמו בכפוף לצריכת השירותים. ניתן לברר עם סאן וויז חיוב אפשרי כזה בבית המלון במועד השהות המתוכנן בו, לפי בקשת המזמין.
 
3.21.         חלק מהשירותים המוצעים ע"י בית המלון או בסביבת יעד הנופש בו הוא מצוי, הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה.

3.22.         הנהלת המלון רשאית בכל עת לסגור זמנית אילו מן המתקנים או להפסיק מתן שירות כל שהוא, ואין לסאן וויז כל אחריות לכך, למעט במקרה של סגירת מתקן או הפסקת שירות שיש בו כדי לשנות באופן יסודי ומהותי את השירותים הבסיסיים הניתנים על ידי המלון, כדוגמת שירותי הלינה או ההארחה, או שירות ייחודי המאפיין את המלון ואשר לשמו הוזמן המלון מלכתחילה, והכל אם ידעה על כך סאן וויז, או שהיה עליה לדעת.

3.23.         אין לסאן וויז אפשרות להבטיח או לספק למזמין אוכל כשר במלונות בחו"ל, אלא אם צוין הדבר במפורש במסמכי ההזמנה. סאן וויז מתחייבת לערוך לטובת נוסע, לפי דרישתו, בירור לגבי אפשרות הזמנת אוכל כשר בכל מלון.
 
ד': הזמנת טיסות:
 
4.1.         הוראות אלו תחולנה, בנוסף לכל הוראה אחרת, על הזמנת טיסות, גם אם הוזמנו במסגרת טיול מאורגן או במסגרת שירותים הנמכרים כחבילה אחת.
 
4.2.         "טיסת שכר" או "לואו קוסט" כוללת התחייבות מטעם סאן וויז להוביל את הנוסע במועד הנקוב, אך היא איננה כוללת התחייבות לזהות המוביל האווירי אשר יבצע בפועל את הטיסה.
 
4.3.         למארגן הטיסה ולמוביל האווירי הזכות לשנות את פרטי הטיסות לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות מבחינת מועדיהן המדויקים, מסלולן וזהות המוביל האווירי המבצע את הטיסה, בכפוף להוראות הדין. האמור בסעיף זה אינו מונע מהנוסע כל תרופה בדין בגין השינוי לרבות, במקרה שהדין מאפשר זאת, ביטול העסקה.
 
4.4.         פרטי הטיסה המופיעים בכרטיס הטיסה הם המחייבים לענין תנאי ההזמנה, אלא אם נמסרה למזמין הודעה בדבר שינוי פרטי הטיסה על ידי סאן וויז.
 
4.5.         על התובלה האווירית של המזמין וכבודתו תחולנה הוראות אמנת מונטריאול, וכן חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב, 2012, לפי הענין.
 
4.6.         המובילים האוויריים השונים דורשים מן הנוסעים להתייצב בדלפק הבידוק של הטיסה שלוש שעות לפחות, טרם מועד הטיסה המתוכנן בטיסות בינלאומיות, או שעה וחצי טרם טיסות פנים. מובהר לנוסע, כי הליך הבידוק והביטחון הכרוך אינם מבוצעים על ידי סאן וויז, ומשכך אינו תלוי בה.
 
4.7.         לפי הוראות המובילים האוויריים השונים, אלא אם צוין במפורש אחרת בכרטיס הטיסה, למזמין זכות להעלות לטיסה יחידת כבודה אחת במשקל 20 ק"ג לכל היותר, ויחידת כבודת יד אחת במשקל 8 ק"ג לכל היותר – בטיסות בינלאומיות, ובטיסות פנים – יחידת כבודה אחת במשקל 10 ק"ג לכל היותר, ויחידת כבודת יד אחת במשקל 5 ק"ג לכל היותר. חריגה מן המכסה האמורה עלולה להוביל לסירוב של המוביל האווירי להעמיס את הכבודה, או לחיוב בגין משקל יתר בהתאם למדיניותו של המוביל האווירי. הובלת ציוד מיוחד (כבודה חריגה) ובעלי חיים יהיו בכפוף למדיניות ותעריפי המוביל.
 
4.8.         סאן וויז תעביר למוביל האווירי, ככל שניתן, כל בקשה מיוחדת של המזמין, אולם אין היא מתחייבת בשום אופן שהוא כי הבקשה תתמלא, אלא אם הוגדרה היא מלכתחילה כבקשה מהותית של המזמין מחמת צרכים מיוחדים שלו וכתנאי להזמנה, ואושרה בידי המוביל האווירי, ביחד עם אישור ההזמנה, ונרשמה במפורש בכרטיס הטיסה.
 
4.9.         הזמנת מושב בעת ההזמנה אינה אפשרית בטיסות שכר וברבות מהטיסות הסדירות.  נוסע  המעוניין בהושבה מועדפת יקדים ויגיע  לשדה התעופה. הושבה כאמור כפופה למדיניות חברת התעופה.  רכישת מושב מועדף תבוצע  ע"י הנוסע במישרין מול אתר חברת התעופה או בעת הבידוק בשדה התעופה. ככל שניתן.
 
4.10.         אין לסאן וויז יכולת להבטיח או לספק לנוסע אוכל מסוג מסוים בטיסה, לרבות כשר או צמחוני, אלא אם צוין הדבר במפורש במסמכי ההזמנה. סאן וויז מתחייבת לערוך לטובת נוסע ועל פי בקשתו, בירור לגבי אפשרות הזמנת אוכל כשר בכל טיסה.
 
 
4.11.         בטיסות השכר / "Low Cost " (ולעיתים גם בטיסות סדירות ) על פי רוב לא  מסופקים  לנוסעים אוכל או שתיה, אלא בתשלום בלבד. לעיתים יוגש כיבוד קל.
 
4.12.         לפי דרישת המובילים האוויריים השונים, נשים הנמצאות בשבוע 22-27 להריונן חייבות להתייצב לטיסה כשבידן אישור רפואי מטעם גניקולוג בשפה האנגלית על תקינות ההיריון ועל אי מניעה מבחינתן להשתתף בטיסה. הגעה לטיסה ללא אישור רפואי כאמור עלולה להוביל לסירוב של צוות האוויר להתיר לנוסעת ההרה להשתתף בטיסה. נשים הנמצאות מעבר לשבוע  27 להריונן, אינן רשאיות להשתתף בטיסות. בכל מקרה, בהתאם לאמנות הבינלאומיות שיקול הדעת לגבי השתתפות אישה הרה בטיסה מסור בלעדית לקברניט הטיסה, והוא רשאי לסרב להעלות אישה הרה לטיסה אף אם הציגה בפניו אישור כאמור.
 
4.13.         כרטיסי הטיסה תקפים ליעדים ולזמנים אשר מצוינים בהם. כל שינוי ביעדים/מועדים/שמות/מסלול כפוף למדיניות חברות התעופה ("חוקי הכרטיס"). אי הופעה לטיסה עלולה לגרום לביטול מיידי ואוטומטי של טיסת ההמשך או טיסת החזור ככל שאלו קיימות ואפילו להטלת קנס על ידי חברת התעופה.  החזרים בגין אי הופעה יהיו הכפוף למדיניות חברות התעופה ושיקוליהן.
 
 
4.14.         בטיסות שכר כולל  טיסות  Low Cost, חובה לאשרר כל טיסת חזור באמצעות מספר הטלפון המופיע על כרטיס הטיסה. את שיחת האישרור יש לבצע כ-72 שעות קודם למועד יציאת הטיסה המתוכנן, לפי ההוראות המופיעות בכרטיס הטיסה. סאן וויז לא תהיה אחראית להחמצת טיסות שנבעו מאי אשרור טיסות חזור.
 
4.15.         סאן וויז לא תהיה אחראית לנזקים עקיפים שנגרמו למזמין כתוצאה מאיחור בתובלה אווירית אשר היו באחריותו ובשליטתו של המוביל האווירי לרבות איחור שנבע כתוצאה מ"כוח עליון".
 
4.16.         בטיסות המוגדרות כטיסות שכר או  "Low Cost "   ניתן  שירות חלקי  בחלק מהטיסות או שניתן לרכוש שירותים  מסוימים בתשלום  בעת הטיסה  לרבות בידוק ושירותי טרום טיסה, מזון ושתייה,  כבודת נוסעים, הושבה ואפשרות לבחירת מושב, בידור ושירותים נוספים. מתן  שירותים אלה משתנה בהתאם למדיניות חברת התעופה ולתנאי הטיסה. חברת סאן וויז איננה  אחראית לשירותים אלו ולא תיענה כל דרישה להחזר או לפיצוי הקשורה בכך.
 
4.17.         באחריות המזמין לבדוק את שעת ההמראה הסופית של טיסתו מול אתר האינטרנט של נמל  התעופה ממנו ממריאה טיסתו יום לפני הטיסה וכן לפני היציאה לנמל התעופה.

ה': השכרת רכב:
 

5.1.         בנוסף לכל הוראה אחרת בתנאים אלו, תחולנה על השכרת רכב  גם הוראות אלו:
 
 
 
5.2.         לפי הוראות חברות השכרת הרכב, ניתן לבצע הזמנה לרכב שכור לנהג בגיל 25 שנים לפחות בלבד, בעל רישיון נהיגה בינלאומי בתוקף. חברות השכרה מסוימות מתירות לנהגים בגילאי 21-25 לבצע הזמנה לדגמים מסוימים, בתוספת תשלום.
 
 
5.3.         הזמנה לרכב שכור הנלקח ו/או מוחזר לשדה תעופה כוללת את מס הנמל הנדרש, אלא אם צוין במפורש אחרת בשובר השכרת הרכב.
 
 
5.4.         חברות השכרת רכב אינן מתחייבות לדגם רכב מסוים שיימסר למזמין, אלא לאחד מן הרכבים שבקבוצת הרכב המוזמנת, לפי שיקול דעתן ובהתאם למצבת הרכבים הפנויים בעת האספקה בפועל. הרכב המוצג בפרסומי הזמנת הרכב של חברת השכרת הרכב הנו דוגמה בלבד לרכב מקבוצת הרכבים המוזמנת, ומומלץ שלא להסתמך עליה. מובהר, כי חברות השכרת הרכב שומרות לעצמן את הזכות למסור ללקוח את הרכב באמצעות חברת השכרה אחרת.
 
 
 
5.5.         ההזמנה לרכב שכור מקנה זכות למזמין בלבד לנהוג ברכב, ואינה מקנה זכות נהיגה ברכב לכל אדם אחר, אלא אם צוין במפורש אחרת, בשובר השכרת הרכב וצרופותיו.
 
 
5.6.         על מזמין רכב שכור בחו"ל להתייצב לדלפק הקבלה של חברת השכרת הרכב כשברשותו שובר השכרת הרכב, וכן כרטיס אשראי בינלאומי בר חיוב השייך לו, לצד רישיון נהיגה בינלאומי בתוקף. חברות השכרה מחוץ לישראל אינן מוכנות להסתמך על רישיון המודפס על נייר אלא על כרטיס רישיון פלסטי בינלאומי בלבד הכולל תמונה. כרטיס האשראי של המזמין צריך לאפשר לחברת השכרת הרכב לשמור מסגרת חיוב בסך של 500 יורו לפחות בדגמים בסיסיים. הזמנת רכבי יוקרה או רכבים ליותר מחמישה נוסעים מחייבת מסגרת אשראי גבוהה יותר, המשתנה ממקרה למקרה, ואותה מומלץ לברר מראש עם סאן וויז קודם ההזמנה.
 
 
 
5.7.         מזמין המעוניין לצאת עם הרכב למדינה שונה מן המדינה בה נלקח יודיע על כך לסאן וויז והיא תברר עבורו עם חברת ההשכרה האם הכניסה לאותה מדינה עם הרכב מותרת. לעיתים מסרבת חברת ההשכרה להתיר למזמין לעבור עם הרכב למדינות מסוימות, או דורשת תשלום נוסף עבור כך, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 
 
5.8.         חברות השכרת הרכב נוהגות לחייב את המזמינים בהשתתפות עצמית בגין כל נזק שנגרם לרכב, בסך של 750 יורו לפחות או שווה ערך לו, או כנגד חוסר דלק, אביזרים שהיו בו בעת מסירתו או קנסות תעבורה וחניה שהוטלו על השימוש בו והגיעו אל חברת ההשכרה, בהתאם לכל מדינה ושיקולי כל חברת השכרת רכב. לעיתים גובות חברות ההשכרה השונות גם עמלה לטובתן בגין הטיפול בגבית התשלום. סאן וויז אינה אחראית לדרישות תשלום של חברות השכרת הרכב כתוצאה משימושו של המזמין ברכב, או לכל תוצאה של השימוש.
 
 
5.9.         מומלץ למזמין לבדוק היטב את הרכב בעת קבלתו.
 
 
5.10.         מחיר ההשכרה אינו כולל (אלא אם נאמר אחרת) : זכות נהיגה לנהגים נוספים, זכות חניה, אגרות כבישים, גגון, כסאות בטיחות לילדים, ביטוחי ביטול השתתפות עצמית, מערכות ניווט לרכב, צמיגי חורף ושרשראות שלג, אותם יכול בדרך כלל המזמין לרכוש במישרין מחברת השכרת הרכב במעמד קבלת הרכב, לפי ההיצע הקיים אצלה באותה העת, ללא מחויבות כלשהי מצדה.
 
 
 
5.11.         סאן וויז תעביר לחברת השכרת הרכב, כל בקשה מיוחדת של המזמין, אולם אין היא מתחייבת בשום אופן שהוא כי הבקשה תתמלא, אלא אם הוגדרה היא מלכתחילה כבקשה מהותית של המזמין מחמת צרכים מיוחדים שלו וכתנאי להזמנה, ואושרה בידי חברת ההשכרה, ביחד עם אישור ההזמנה, ונרשמה במפורש בשובר השכרת הרכב.
 
ו': טיולים מאורגנים:
 
6.1.         בנוסף לכל הוראה אחרת בתנאים אלו, תחולנה על הזמנת טיולים מאורגנים גם הוראות אלו:
 
 
6.2.         אלא אם צוין אחרת במפורש, ההרשמה לטיולים פתוחה לכל מעונין בכך שהנו בגיל 5 שנים ומעלה, ואין קריטריונים מוקדמים כלשהם להרשמה להם. סאן וויז אינה מתחייבת כי קבוצת המשתתפים בטיול תהיה בעלת מאפיינים אישיים כלשהם, לרבות גיל או מצב אישי, או להתאמת המזמין ליתר חברי קבוצת המשתתפים.
 
 
6.3.         סאן וויז אינה מתחייבת למספר מינמלי או מקסימלי של נוסעים בטיול. ביצוע כל טיול מאורגן מותנה במספר מנימאלי של משתתפים לפי שיקוליה של החברה.
 
 
6.4.         הרישום לטיולים מתבצע באופן רצוף עד לגיבוש קבוצה המבטיחה את יציאת הטיול. עד להבטחת יציאת הטיול הרישום הוא בגדר "בקשה לרישום" בלבד ואינו מחייב את הנרשמים ואת סאנוויז כאחד. כל נוסע יוכל לבטל בקשתו  בכל עת בטרם הובטחה  הוצאתו לפועל של הטיול וללא כל חיוב. חברת סאנוויז מתחייבת לעדכן הנרשמים בעת ההרשמה אם יציאת הטיול מובטחת וכאשר מספר הנרשמים מבטיח את הוצאתו של הטיול. חברת סאן שומרת לעצמה הזכות לבטל הוצאתם לפועל של טיולים  בכל עת כל עוד לא הובטחה יציאתם. 
 
 
6.5.         חברת סאן וויז רשאית שלא להוציא טיול מאורגן אל הפועל, אם הודיעה על כך למזמין לכל הפחות 14 ימים קודם למועד יציאת הטיול המתוכנן, גם אם אושרה ההזמנה ושולמה תמורת הטיול. במקרה כזה, יהיה זכאי המזמין לקבל מסאן וויז בחזרה כל סכום ששילם בעבור הטיול, אולם לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין ביטולו.
 
 
6.6.         סאן וויז אינה מתחייבת ללינה במרכזי הערים, או במיקום כלשהו, והדבר כפוף לשיקולים הכרוכים בהפעלת הטיול. תתכן לינה מחוץ לעיר או באזור העיר או בעיר סמוכה לזו המצוינת במסלול הטיול. איננו מתחייבים על קיומם של אמצעי תחבורה, בידור, מרכזי  קניות או מסעדות בקרבת המלון.
 
 
6.7.         המסלולים המפורטים של הטיולים מתארים את אתרי הביקור הכלולים בטיול אך לא בהכרח את סדר הימים, הסיורים והביקורים, ונועדו לצורך פירוט כללי של מסלול הטיול המתוכנן בלבד ולא של סדר הפעלתו. יתכנו אף שינוים או ביטולים על חלקים ממקומות הביקור כתוצאה מאילוצים שאינם בשליטת סאן וויז ולא היו בידיעתה קודם היציאה . במקרים כגון אלה יינתן במקום תחליף ראוי ולפחות שווה ערך לפי בחירת החברה.   
 
 
6.8.         המשתתפים יקבלו את רשימת בתי המלון בהם יתאכסנו ימים ספורים לפני יציאת הטיול. התחייבות סאן וויז היא לדירוג רמת המלון בלבד, בהתאם לתנאי ההזמנה ותוכנית הטיול, אך לא לזהותו, והיא שומרת לעצמה את הזכות להחליף או לשנות את המלון המיועד בתחילה למלון אחר במקרה הצורך, גם במהלך הטיול וללא הודעה מוקדמת בהתאם לשיקולים הקשורים בהפעלת הטיול. לפיכך, מומלץ שלא להסתמך על רשימת בתי המלון לשום צורך שהוא, למעט דירוג רמת המלון המיועד, ובתוך כל מומלץ למזמין שלא להסתמך על השהות המתוכננת במלון כלשהו לשם פעילות שאינה קשורה בטיול, שכן זו עשויה להשתנות בכל עת.
 
 
6.9.         יתכנו שינויים בסדר הלינות, הסיורים והביקורים, והם נתונים לשיקול דעתם של ספקי השירותים השונים או מדריך הטיול, בהתאם לאילוצי הפעלת הטיול בפועל. מומלץ שלא לערוך תכניות שאינן קשורות בטיול בהסתמך על ביקור ביעד מסוים הכלול בטיול במועד מסוים.
 
 
6.10.         במנין ימי הטיול נמנים מספר הלילות הכלולים, ולא מספר הימים, שבהתאם למועדי הטיסות עשויים להיות חלקיים וללא פעילות כלשהי במסגרת הטיול. מובהר למזמין, כי בטיסות חזור הממריאות בשעות בוקר על המזמין לעזוב את המלון בשעת בוקר מוקדמת לשם האיסוף לשדה התעופה, לעיתים אף קודם לשעת ארוחת הבוקר המוגשת במלון.
 
 
6.11.         בכל מקום בו מצוינים בתוכנית הטיול "סיורי בחירה", כוונת הדבר היא לסיורים אופציונאליים בתשלום נוסף, אותם יכול המזמין לרכוש ממדריך הטיול במדינת היעד. אין חובה להשתתף בסיורי הבחירה, ואי ההשתתפות בהם אינה פוגעת או מפריעה למזמין בדרך כלשהי להשתתף בתוכנית המתוכננת של הטיול.
 
 
6.12.         התחבורה היבשתית הכלולה בטיול מתבצעת באמצעות אוטובוסים, לפי הסטנדרט המקובל במדינת היעד, המשתנה ממקום למקום. התחבורה היבשתית נעשית בכפוף לתקנות התעבורה והבטיחות בכל מדינה ומדינה, לרבות חובתו של הנהג במדינות מסוימות לבצע הפסקות יזומות בנסיעות ארוכות מטעמי בטיחות, ולסיים את יום הטיול בכפוף למגבלות שעות הנהיגה.
 
 
6.13.         סאן וויז תעביר לנותני השירותים השונים הכלולים בטיול המאורגן, כל בקשה מיוחדת של המזמין, אולם אין היא מתחייבת בשום אופן שהוא כי הבקשה תתמלא, אלא אם הוגדרה היא מלכתחילה כבקשה מהותית של המזמין מחמת צרכים מיוחדים שלו וכתנאי להזמנה, ואושרה בידי נותני השירותים השונים, ביחד עם אישור ההזמנה, ונרשמה במפורש במסמכיה.
 
 
6.14.         המזמין אינו חייב להשתתף בכל פעילות הכלולה בטיול, אך לא יהא זכאי להחזר או פיצוי כלשהו, עבור חלק בטיול שלא השתתף בו מבחירתו.
 
 
6.15.         מדריך הקבוצה משמש כמנהל הטיול וכאיש הקשר בינם לבין סאן וויז בזמן הטיול. כל מזמין חייב להישמע להוראותיו המדויקות של המדריך, וסאן וויז לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם למזמין כתוצאה מהפרת הוראות המדריך.
 
 
6.16.         בהזמנות ישירות שלא באמצעות סוכן נסיעות, תיידע סאן וויז את המזמין קודם לביצוע ההזמנה בדבר הצורך באשרות כניסה למדינות הכלולות בטיול, ככל שנדרשות כאלו. סאן וויז אינה מטפלת בדרך כשלהי בהסדרת אשרות, ועל המזמין להסדירן הכל על פי הצורך. מומלץ למזמין לוודא בשגרירות מדינת היעד את היכולת לקבל את האשרה הנדרשת טרם הזמנת הטיול המאורגן. סאן וויז לא תהיה אחראית למקרה של העדר אשרת כניסה נדרשת, ככל שהודיעה למזמין על הצורך בה קודם לביצוע ההזמנה.
 
 
6.17.         סאן וויז אינה מתחייבת כי ניתן יהיה להעתר לבקשת מזמין לצאת או לחזור מטיול מאורגן במועדים שונים מאלו שנקבעו לטיול, ובכל  מקרה הדבר יהיה כרוך בתוספת תשלום. 
 
 
6.18.         סאן וויז לא תהיה אחראית להפסד זמני טיול הנובע מאיחור בהגעת מזמין, אשר בחר להגיע לטיול באופן עצמאי. 

 ז': ביטוח:
 
 
7.1.         ההזמנה אינה כוללת ביטוח משום סוג שהוא, לרבות כנגד דמי ביטול או נזקים מכל סוג שהוא,  אלא אם צוין אחרת במפורש.
 
 
7.2.       מומלץ למזמין לבטח את עצמו ואת כבודתו בביטוח מתאים כנגד נזקים פוטנציאליים כגון: תאונה, פציעה, מחלה, מוות של בן משפחה ח"ו, שוד, גניבה או אובדן של כבודתו ומסמכיו. מומלץ לבחור בפוליסת ביטוח המכילה כיסויים רבים ככל האפשר, שכן הוצאות בחו"ל, ביחוד הוצאות רפואיות ועלויות נזקים לרכבים שכורים, עשויות להיות יקרות מאוד.
 
 
7.3.         את הזמנת הביטוח יש לבצע טרם מועד היציאה לחו"ל.
 
 
7.4.         פוליסת ביטוח כאמור ניתנת לרכישה גם אצל סוכני ביטוח וחברות ביטוח רבות, ובתוך כך ניתן להסתייע בסאן וויז על מנת לרכוש מחברת ביטוח, במסגרת ההזמנה. פוליסת ביטוח המהווה חוזה ביטוח בין המבטח לבין המזמין, לפי תנאי הפוליסה, שסאן וויז אינה צד לו.
 
 
7.5.         מומלץ למזמין לקרוא בעיון רב את פוליסת הביטוח, תנאיה והיקף הכיסויים שלה, ולוודא כי הנה מתאימה לצרכיו.
 
 
ח': העברות:
 
 
8.1.         בשירותים הנמכרים כחבילה אחת הכוללות העברות, מתבצעות ההעברות באמצעות נציג מקומי, ישראלי או מקומי דובר עברית, אשר ממתין לנוסעים באולם הנוסעים הנכנסים או ביציאה מהטרמינל בשדה התעופה במדינת היעד.
 
 
8.2.         ההעברות משדה התעופה לבית המלון ובחזרה אינה ישירה לכל מזמין אלא נעשית במרוכז, על פי רוב באוטובוס, הנוסע במסלול בית בתי המלון השונים, דבר העשוי להאריך את משך הנסיעה.
 
 
8.3.         בזמן ביצוע ההעברה נמסר למזמינים מידע מהותי הקשור בשירותים הניתנים, לרבות פרטי ההתקשרות עם הנציג המקומי וביחוד האופן בו יימסר לו מועד האיסוף מבית המלון לצורך הטיסה חזור, שנעשה באמצעות הודעה מרוכזת בלובי המלון או בהודעה אישית הנמסרת לחדרו. למזמין המוותר מיוזמתו על שירות ההעברות של סאן וויז, מומלץ לפנות לנציג המקומי בשדה התעופה, על מנת לוודא עמו את אופן קבלת העדכונים אודות שעות הטיסה ומועדי האיסוף.
 
 
ט': מחירי השירותים המוזמנים:
 
 
9.1.         כל מחירי השירותים השונים המופיעים באתר האינטרנט של סאן וויז, כוללים את כל המיסים וההיטלים, וכל הנדרש כדי להזמין את השירותים הכלולים בהם, לפי תנאי ההזמנה;
 
 
9.2.         במידה ונפלה טעות  בתיאור ו/או מחיר המוצר  המוצגים באתר, לא יחייב הדבר את החברה, אך ללקוח  שמורה הזכות לבטל את הרכישה ללא כל חיוב.
 
 
9.3.         חברת סאן וויז רשאית לערוך  מעת לעת מבצעים  והנחות לצרכי קידום מכירות.  בנוסף עשויים לחול שינויים  במחירים  הנדרשים על ידי ספקי השירותים והמוצרים כתוצאי מעודפי היצע, מחירי הרגע האחרון וכו'.  עיסקאות אשר נחתמו ישמר  מחירן כפי  שסוכם מלכתחילה גם אם עיסקאות דומות נמכרות  במחיר נמוך יותר.  יובהר כי המחירים המופיעים באתר או נמסרים על ידי נציגי ההזמנות הינם מחירים  התקפים להזמנות חדשות בלבד ונכונות לזמן מתן ההצעה. חברת סאן וויז שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחירים להזמנות חדשות בכל עת. יודגש כי ללקוח שמורה הזכות לבטל את הזמנתו בכל עת בכפוף לחוק ולתקנות הגנת הצרכן.
 
 
9.4.         בהזמנת כרטיסי טיסה ובמקרה של שינוי בשיעור מס הנמל או היטלי הביטחון או הדלק לפי דרישת המובילים האוויריים השונים, או רשויות שדות התעופה במדינות השונות, שנעשו קודם למועד תחילת מתן השירות הראשון שהוזמן, יחויב המזמין לשלם את תוספת המחיר, או יזוכה בסכום בו הופחתו, לפי הענין;
 
 
9.5.         במקרה שיחול שינוי במחיר "היטל הדלק" הנגבה על ידי חברות התעופה, יחולו ההוראות שלהלן:
 
 
9.5.1.         במקרה של שינוי "בהיטל הדלק" שייכנס לתוקף לאחר שנעשה הכרטוס או לאחר שהנוסע שילם לסוכנות עבור כרטיס הטיסה (לרבות תשלום חלקי או תשלום באמצעות מסירת כרטיס אשראי), לא יחול שינוי במחיר הכרטיס שיושלם על יד הנוסע.
 
 
9.5.2.         במקרה של עליה ב"היטל הדלק" שתיכנס לתוקף לפני שנעשה כרטוס ולפני שהנוסע שילם לסוכנות תשלום כלשהו עבור כרטיס הטיסה, תהיה סאן וויז רשאית לחייב את הנוסע בהפרש הנובע מהשינוי, ובלבד שהסוכנות מסרה לנוסע הודעה על השינוי הצפוי מיד לאחר שנודע לה עליו, ועשתה ככל שביכולתה על מנת לאפשר לו לשלם את מחיר הכרטיס מבלי שיחויב בתשלום ההפרש האמור. במקרה בו תחליט הסוכנות לחייב את הנוסע בגין עליה ב"היטל הדלק" על פי סעיף זה, תינתן ללקוח אפשרות לבטל הזמנתו בתוך יומיים מיום ההודעה ללקוח על התוספת, ובתנאי שבינתיים לא נעשה כרטוס על פי הוראות הלקוח, וזאת ללא חיוב בדמי ביטול.
 
 
9.5.3.         במקרה של הפחתה "בהיטל הדלק" לפני שנעשה כרטוס יופחת מחיר כרטיס הטיסה בהתאם.
 
 
י': טיפול בתלונות:
 
 
10.1.         לרשות המזמין קיימת אפשרות להעביר לסאן וויז כל תלונה הקשורה בשירותים שניתנו וזאת באמצעות פניה בכתב למחלקת שירות הלקוחות בחברה.
 
 
10.2.         על המזמין לשמור את כל המסמכים הרלוונטיים לתלונתו, לרבות: כרטיסי טיסה, אישורי עליה למטוס, קבלות מקוריות, שוברים, אישורים על אובדן ממשרדי אבדות ומציאות בשדה תעופה, אישורי תלונה במשטרה, אישורים מבית המלון וכל מסמך רלוונטי אחר, ולהיות נכון להציגם בכל עת. 
 
 
10.3.         על מנת לאפשר טיפול בתלונה, על הנוסע לפנות אל נותני השירותים, במישרין או באמצעות סאן וויז כאמור, בהקדם האפשרי לאחר תום מתן השירותים המוזמנים. בכל מקרה, לא תטופלנה תלונות לגבי אירועים שהתרחשו למעלה מ-3 שנים קודם לתלונה.
 
 
10.4.         סאן וויז מתחייבת להעביר לספקי השירותים השונים את תלונת המזמין, ולהעביר אליו כל תשובה שהתקבלה מהם, אולם אין לה כל אפשרות לשלוט או להשפיע לזמני התגובה והמענה של הספקים השונים, או אחריות להם. במידת האפשר, יש להעביר את התלונות הנוגעות לשירותים שסופקו בחו"ל, בשפה האנגלית. 
 
 
י"א: דמי ביטול ושינוי :
 
 
11.1.         בסעיף זה תחולנה ההגדרות הבאות, בהתאם להוראות סעיף 14(ג)(ו) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן – "החוק"):
 
 
"ימים שאינם ימי מנוחה" - ימי עבודה שהינם ימי חול, לא כולל שבת או חג, ויום שישי או ערב חג עד השעה 12:00;
 
 
"עסקת מכר מרחוק" - התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות בין צרכן לעוסק, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה; 
 
 
"צרכן" - מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי. לענין תנאים אלו תהיה סאן וויז ה"עוסק";
 
 
11.2.         בעסקת מכר מרחוק:
 
 
11.2.1.         בהתאם להוראות סעיפים 14ג(ג) ו-(ד)(2) לחוק, יהיה מזמין שהוא צרכן רשאי לבטל כל הזמנה בתחום התיירות והנופש בתוך 14 ימים מיום עריכת העסקה, או מיום קבלת המסמך המכיל הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), שהם הפרטים המופיעים בסעיף רבתי זה, לפי המאוחר כמפורט בחוק, אם מועד ביטול העסקה אינו חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;
 
 
11.2.2.         בהתאם להוראות סעיפים 14ה(ב)(1) לחוק, במקרה של ביטול כאמור - תחזיר סאן וויז לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו עד לאותה העת, תבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולא תגבה ממנו סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלו על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לכל מזמין, לפי הנמוך מביניהם;
 
 
11.2.3.         למען הסר ספר מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי נוחות המזמין בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14ג ו- 14ה לחוק. בכל אופן שהוא, מודגש כי אין בהוראות תנאי כלשהו מתנאים אלו כדי לגרוע מהוראות החוק.
 
 
11.2.4.         בהתאם להוראות החוק, בקשה לביטול הזמנה חובה להעביר בכתב. בהתאם להוראות החוק, אין תוקף לבקשות ביטול בעל פה.
 
 
 
11.2.5.         לצורך זירוז וייעול הטיפול בבקשה לביטול הזמנה, מומלץ להעבירה לפקס': 09-9447977 או לדוא"ל customer-service@wanago.co.il , ולוודא את קבלת הבקשה באמצעות הטלפון. מובהר כי האמור הנו בגדר המלצה ואינו בא לגרוע מכל אפשרות אחרת הקיימת למזמין להעביר את הודעת הביטול בהתאם להוראות הדין. 
 
 
11.2.6.         על הזמנות שאינן נופלות לגדר האמור לעיל, למעט טיסות סדירות, יחולו דמי ביטול כמפורט להלן:
 
 
 

השירות המוזמן /

מועד ביטול קודם מתן תחילת השירות:

30ימים שאינם ימי מנוחה ויותר:

29-14 ימים שאינם ימי מנוחה:

7-13 ימים שאינם ימי מנוחה:

פחות מ-7 ימים שאינם ימי מנוחה:

נופשונים

50 דולר ארה"ב

50%

75%

100%

חבילות נופש

50 דולר ארה"ב

50%

75%

100%

טיסות שכר

50 דולר ארה"ב

50%

75%

100%

בתי-מלון

25 דולר ארה"ב

50%

75%

100%

טיולים מאורגנים

47 דולר ארה"ב

50%

75%

100%

חבילות סקי והופעות בחו"ל

300-700 אירו

75%

75%

100%

טיסות סדירות

בהתאם להוראות חברת התעופה המשתנות מכרטיס אחד למשנהו.

100%

 
 
11.3.         בטיולים  מאורגנים המבוססים על טיסות סדירות, לדמי ביטול  המפורטים לעיל יתווספו דמי  
 
 הביטול  על פי מדיניות חברת התעופה הייחודיים לכל כרטיס. תנאי הכרטיס ומדיניות הביטולים והשינויים של חברת התעופה יימסרו ללקוחות לפי בקשתם.
 
 
11.4.         בנוסף לאמור לעיל,  בהזמנות לסידורי קרקע מיוחדים כגון כרטיסי כניסה למופעים ופארקים, שייט, סקי פאס, כפרי נופש, מלונות סקי וכו'  המחייבים תשלום מלא לספקים, יגבו דמי ביטול  מלאים  בכפוף למדיניות הספקים. דמי הביטול יובאו לידיעת הנוסעים בעת ביצוע ההזמנה.
 
 
11.5.         סאן וויז מתחייבת להעביר למזמין כל החזר שתקבל מספקי השירותים המגיע לו, ולפנות אליהם בבקשה להחזיר למזמין כספים להם הוא זכאי.
 
 
11.6.         החזרים שקליים של חיובים שננקבו במט"ח יבוצעו לפי שער החליפין ביום התשלום עבור ההזמנה.
 
 
11.7.         כל שינוי בפרטי ההזמנה כגון: שינוי שמות, מועדים או מהות השירות, דינם כביטול ההזמנה ועריכת הזמנה חדשה לכל דבר ועניין. סאן וויז אינה מתחייבת כי ניתן יהא לערוך שינוי בתאריכי ההזמנה או בשמות המזמנים, והדבר תלוי ברצונם הטוב של ספקי השירותים, ויתכן ויחולו עליהם דמי שינוי לפי קביעתם בכל מקרה ומקרה.